Členská schůze RSG

Sněm delegátů spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce, z.s. se sídlem Komenského 779/10, 288 02 Nymburk, IČO 61631884, zapsaného ve spolkovém rejstříku pod spis. zn. L 2615 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „RSG“) v souladu s čl. IV. bod 1.4 stanov RSG 

svolává 

ČLENSKOU SCHŮZI RSG

která se bude konat ve středu 31. května 2023 od 18:00 hodin v sídle RSG na adrese Komenského 779/10, 288 02 Nymburk, a to ve školní aule Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce. 

Pořad jednání: 

 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti 
 2. Volba orgánů členské schůze
 3. Rozhodnutí o změně stanov RSG
 4. Závěr 

Navrhovaná usnesení k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:

 • K bodu 2. pořadu:

Návrh usnesení:

„Členská schůze volí předsedkyní členské schůze Ing. Janu Ruferovou, zapisovatelem RNDr. Jiřího Kuhna, ověřovatelem zápisu Martina Brabce a osobami pověřenými sčítáním hlasů Evu Markovou a Jana Rambouska.“ 

Zdůvodnění:

K zajištění řádného průběhu zasedání členské schůze musí členská schůze zvolit předsedu zasedání, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Podle čl. IV bod 7.2 stanov RSG zápis z jednání členské schůze pořizuje tajemník. Osoby navržené do funkcí jsou uvedeny v návrhu usnesení. Pro případ, že se navržené osoby nebo některá z nich nebudou členské schůze účastnit, budou na zasedání do funkcí navrženy jiné osoby z řad přítomných. 

 • K bodu 3. pořadu:

Návrh usnesení:

„Členská schůze schvaluje změnu stanov RSG tak, že stanovy znějí, jak je uvedeno v příloze zápisu z tohoto zasedání členské schůze.“

Zdůvodnění:

Podle usnesení sněmu delegátů RSG ze dne 18.1.2023 je potřeba změnit stanovy RSG. O změně stanov podle čl. IV bod 1.2 stanov RSG rozhoduje členská schůze. Vzhledem k uvedenému se členské schůzi předkládá návrh na změnu stanov RSG formou schválení nového úplného znění stanov. Změny spočívají v a jsou motivovány následujícím:

  • Umožnění distančního jednání a rozhodování orgánů RSG

Potřebu umožnit jednání a rozhodování orgánů RSG kromě prezenčních zasedání také distančně ukázalo období let 2020 a 2021, kdy vzhledem k opatřením přijatým v souvislosti s pandemií covid-19 nebyla možná prezenční zasedání a činnost RSG byla do značné míry paralyzována. Stanovy se doplňují o možnost orgánů RSG, s výjimkou členské schůze, jednat a hlasovat s využitím technických prostředků on-line (např. formou videokonference) a o možnost rozhodovat mimo zasedání (tzv. per rollam). 

  • Úprava pravomocí členské schůze a třídní členské schůze

Do rozhodování třídních členských schůzí je navrženo svěřit některé oblasti, které dosud spadají do pravomocí členské schůze. Inspirací jsou ustanovení občanského zákoníku, která umožňují konat členskou schůzi spolku formou tzv. dílčích členských schůzí. K rozhodování členské schůze se navrhuje ponechat jen zásadní záležitosti jako rozhodnutí o zrušení RSG či o prodeji nemovitostí RSG. Další pravomoci členské schůze, jako je změna stanov RSG a rozhodování o majetkových a finančních transakcích nad limit pro rozhodování sněmu delegátů, se navrhuje přesunout do působnosti třídních členských schůzí. To umožní operativnější rozhodování bez potřeby náročné organizace zasedání členské schůze, jako shromáždění všech členů RSG současně. 

  • Vyjasnění pasáží stanov, které umožňovaly různý výklad

Při uplatnění stávajících stanov naráží sněm delegátů na problém při schvalování nákupu movitých věcí vyšší hodnoty nebo poskytnutí finančního daru škole vyšší hodnoty. Stanovy nyní nedávají jednoznačnou odpověď, zda o schválení transakcí v hodnotě nad 250 tis. Kč může rozhodnout sněm delegátů nebo je třeba rozhodnutí členské schůze. Navrhované nové znění stanov nejednoznačný výklad odstraňuje. Stanoví se limit ve výši 35% ročních příjmů RSG, do něhož o plněních RSG bude rozhodovat sněm delegátů. Nad tento limit pak bude rozhodnutí náležet do působnosti třídních členských schůzí. 

  • Aktualizace pojmosloví a sladění s platnou legislativou

V průběhu zapracování výše uvedených změn byly upraveny formulace celého textu stanov tak, aby užitá terminologie odpovídala terminologii užívané v legislativě a byla přesnější. Tyto terminologické změny nemění podstatu stanov.

Návrh nového znění stanov RSG je v souladu s čl. IV bod 1.5 stanov RSG zveřejněn stejným způsobem jako tato pozvánka na zasedání členské schůze. Současně byl návrh nového znění stanov uveřejněn na internetových stránkách Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce v části vyhrazené RSG, sekce Dokumenty.

Organizační upozornění:

 • Zasedání se mohou účastnit členové RSG a členové vedení Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce. Účastníci doloží při prezenci svoji totožnost platným průkazem totožnosti a zapíší se do prezenční listiny. Zástupci členů doloží své oprávnění člena RSG zastupovat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Prezence bude zahájena od 17:30 hod.
 • Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li na jednání přítomny alespoň dvě třetiny členů RSG. Nesejde-li se v určenou dobu na stanoveném místě potřebný počet členů RSG, koná se o 1 hodinu později na stejném místě náhradní členská schůze, která je usnášeníschopná za účasti libovolného počtu, nejméně však 100 členů RSG. 
 • Členové na členské schůzi hlasují s využitím hlasovacího lístku, který obdrží při prezenci. Členská schůze rozhoduje nejméně jednou polovinou všech členů RSG, náhradní členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 
 • Náklady spojené s účastí na zasedání členské schůze nese každý účastník sám sám.

 

V Nymburce dne 19. dubna 2023

Za sněm delegátů Rodičovského sdružení Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce, z.s.

Ing. Jana Ruferová, v.r.

předsedkyně RSG

 

Ke stažení
ikonaPozvánka na členskou schůzi
ikonaStanovy - navrhované znění
ikonaStanovy - stávající znění s návrhovanými změnami

Aktuální informace

02.05.2023

Přijímací řízení ukončeno.

Celý článek
06.02.2023

Pro školní rok 2023/24 hledáme nové učitele...

Celý článek
17.01.2023

Gymnázium BH zveřejňuje inspekční zprávu z komplexní inspekce, která proběhla na konci prosince 2022 a protokol z inspekce.

12.10.2022

Dnes 12. 10. 2022 byla zveřejněna Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2021-2022.

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1947.

Narodil se 25. 6. 1928 v Praze. Dětství a mládí prožil v Nymburce, ve vile na Zálabí v bývalé ulici Tomáše Černého (dnes Kolínská ulice).

Anketa

 
Motto školního roku 2022-23
Cornell Woolrich 16 %
Wayne Gretzky 16 %
Milton Berle 9 %
John Schaar 39 %
Napoleon Hill 19 %
Celkový počet hlasů: 237
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Výstava nezávislých

20. březen 1903

Na výstavě Nezávislých v Paříži byla mj. vystavena i díla Henryho Matisse, Andrého Deraina, Maurice de Vlamincka aj. 

Nejčtenější

14.05.2023

Letošní školní rok je poměrně bohatý na výjezdy našich studentů do Francie (psali jsme zde nebo zde). V týdnu od 8. do 12. května jsme ale měli možnost vyzkoušet si i role hostitelů a na gymnáziu přivítat francouzské spolužáky. Týden po návratu naší poslední skupiny z Francie jsme si opět povídali francouzsky.

celý článek
05.05.2023

     Tento týden do bojů ve dvou skupinách zasáhlo dalších 7 týmů a tak pomalu můžeme odhadovat favority soutěže. Jistě mezi ně budou patřit obhájci loňského prvenství, kteří pod stejným názvem - Kubátovy kočičky, těsně (19:17) zvítězili nad dalším aspirantem postupu - týmem gRIZZLies (8.OA). Právě gRIZZLies si připsali už 2 výhry a v tuto chvíli to vypadá, že klíčový pro tento tým bude poslední zápas ve skupině proti Snickers. Ve skupině B srdnatě bojoval jediný čistě dívčí tým - Těžkotonážní srny II. Obzvlášť jejich zápas proti týmu Gerlach a neuvěřitelných 13 bodů na straně děvčat (Maruška Š. 9b), bylo příjemným překvapením. Nicméně poslední body dnešního dne si připsali Jonáš Janota (svým dunkem) a Peter Kováčik, díky kterému můžeme náš turnaj označit jako MEZINÁRODNÍ:). 

celý článek
25.05.2023

Dne 25. května jsme se celá skupina našeho Dofebufetíku vypravila na setkání účastníků programu DofE s princem Edwardem. Na akci jsme měli za úkol představit náš projekt princovi, čehož se ujaly zakládající členky Dofebufetíku a zajistit občerstvení. Naše zážitky z celého dne se pár z nás snažilo sepsat v následujících větách.

celý článek
 
John Schaar - Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme.