Členská schůze RSG

Sněm delegátů spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce, z.s. se sídlem Komenského 779/10, 288 02 Nymburk, IČO 61631884, zapsaného ve spolkovém rejstříku pod spis. zn. L 2615 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „RSG“) v souladu s čl. IV. bod 1.4 stanov RSG 

svolává 

ČLENSKOU SCHŮZI RSG

která se bude konat ve středu 31. května 2023 od 18:00 hodin v sídle RSG na adrese Komenského 779/10, 288 02 Nymburk, a to ve školní aule Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce. 

Pořad jednání: 

 1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti 
 2. Volba orgánů členské schůze
 3. Rozhodnutí o změně stanov RSG
 4. Závěr 

Navrhovaná usnesení k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:

 • K bodu 2. pořadu:

Návrh usnesení:

„Členská schůze volí předsedkyní členské schůze Ing. Janu Ruferovou, zapisovatelem RNDr. Jiřího Kuhna, ověřovatelem zápisu Martina Brabce a osobami pověřenými sčítáním hlasů Evu Markovou a Jana Rambouska.“ 

Zdůvodnění:

K zajištění řádného průběhu zasedání členské schůze musí členská schůze zvolit předsedu zasedání, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Podle čl. IV bod 7.2 stanov RSG zápis z jednání členské schůze pořizuje tajemník. Osoby navržené do funkcí jsou uvedeny v návrhu usnesení. Pro případ, že se navržené osoby nebo některá z nich nebudou členské schůze účastnit, budou na zasedání do funkcí navrženy jiné osoby z řad přítomných. 

 • K bodu 3. pořadu:

Návrh usnesení:

„Členská schůze schvaluje změnu stanov RSG tak, že stanovy znějí, jak je uvedeno v příloze zápisu z tohoto zasedání členské schůze.“

Zdůvodnění:

Podle usnesení sněmu delegátů RSG ze dne 18.1.2023 je potřeba změnit stanovy RSG. O změně stanov podle čl. IV bod 1.2 stanov RSG rozhoduje členská schůze. Vzhledem k uvedenému se členské schůzi předkládá návrh na změnu stanov RSG formou schválení nového úplného znění stanov. Změny spočívají v a jsou motivovány následujícím:

  • Umožnění distančního jednání a rozhodování orgánů RSG

Potřebu umožnit jednání a rozhodování orgánů RSG kromě prezenčních zasedání také distančně ukázalo období let 2020 a 2021, kdy vzhledem k opatřením přijatým v souvislosti s pandemií covid-19 nebyla možná prezenční zasedání a činnost RSG byla do značné míry paralyzována. Stanovy se doplňují o možnost orgánů RSG, s výjimkou členské schůze, jednat a hlasovat s využitím technických prostředků on-line (např. formou videokonference) a o možnost rozhodovat mimo zasedání (tzv. per rollam). 

  • Úprava pravomocí členské schůze a třídní členské schůze

Do rozhodování třídních členských schůzí je navrženo svěřit některé oblasti, které dosud spadají do pravomocí členské schůze. Inspirací jsou ustanovení občanského zákoníku, která umožňují konat členskou schůzi spolku formou tzv. dílčích členských schůzí. K rozhodování členské schůze se navrhuje ponechat jen zásadní záležitosti jako rozhodnutí o zrušení RSG či o prodeji nemovitostí RSG. Další pravomoci členské schůze, jako je změna stanov RSG a rozhodování o majetkových a finančních transakcích nad limit pro rozhodování sněmu delegátů, se navrhuje přesunout do působnosti třídních členských schůzí. To umožní operativnější rozhodování bez potřeby náročné organizace zasedání členské schůze, jako shromáždění všech členů RSG současně. 

  • Vyjasnění pasáží stanov, které umožňovaly různý výklad

Při uplatnění stávajících stanov naráží sněm delegátů na problém při schvalování nákupu movitých věcí vyšší hodnoty nebo poskytnutí finančního daru škole vyšší hodnoty. Stanovy nyní nedávají jednoznačnou odpověď, zda o schválení transakcí v hodnotě nad 250 tis. Kč může rozhodnout sněm delegátů nebo je třeba rozhodnutí členské schůze. Navrhované nové znění stanov nejednoznačný výklad odstraňuje. Stanoví se limit ve výši 35% ročních příjmů RSG, do něhož o plněních RSG bude rozhodovat sněm delegátů. Nad tento limit pak bude rozhodnutí náležet do působnosti třídních členských schůzí. 

  • Aktualizace pojmosloví a sladění s platnou legislativou

V průběhu zapracování výše uvedených změn byly upraveny formulace celého textu stanov tak, aby užitá terminologie odpovídala terminologii užívané v legislativě a byla přesnější. Tyto terminologické změny nemění podstatu stanov.

Návrh nového znění stanov RSG je v souladu s čl. IV bod 1.5 stanov RSG zveřejněn stejným způsobem jako tato pozvánka na zasedání členské schůze. Současně byl návrh nového znění stanov uveřejněn na internetových stránkách Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce v části vyhrazené RSG, sekce Dokumenty.

Organizační upozornění:

 • Zasedání se mohou účastnit členové RSG a členové vedení Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce. Účastníci doloží při prezenci svoji totožnost platným průkazem totožnosti a zapíší se do prezenční listiny. Zástupci členů doloží své oprávnění člena RSG zastupovat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Prezence bude zahájena od 17:30 hod.
 • Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li na jednání přítomny alespoň dvě třetiny členů RSG. Nesejde-li se v určenou dobu na stanoveném místě potřebný počet členů RSG, koná se o 1 hodinu později na stejném místě náhradní členská schůze, která je usnášeníschopná za účasti libovolného počtu, nejméně však 100 členů RSG. 
 • Členové na členské schůzi hlasují s využitím hlasovacího lístku, který obdrží při prezenci. Členská schůze rozhoduje nejméně jednou polovinou všech členů RSG, náhradní členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 
 • Náklady spojené s účastí na zasedání členské schůze nese každý účastník sám sám.

 

V Nymburce dne 19. dubna 2023

Za sněm delegátů Rodičovského sdružení Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce, z.s.

Ing. Jana Ruferová, v.r.

předsedkyně RSG

 

Ke stažení
ikonaPozvánka na členskou schůzi
ikonaStanovy - navrhované znění
ikonaStanovy - stávající znění s návrhovanými změnami

Aktuální informace

24.11.2023

MŠMT spustilo informační portál k přijímacímu řízení na SŠ.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

P. Angelik František Fišer, OP

P. Angelik František Fišer, OP (4. 2. 1926-1. 2. 1983), teolog, historik, překladatel Bible, tramp s přezdívkou Rancher a zakladatel RANCHE 7D na úpatí Jedlové v Lužických horách, absolvoval v roce 1948.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Řízení vzducholodi

12. listopad 1903

Francouz Henri Juillot podal nový důkaz o řiditelnosti vzducholodi:

Nejčtenější

02.11.2023

Vážení rodiče i studenti!

Po zasedání sněmu delegátů a na základě rozhodnutí pana ředitele, společně s komisí TEV, předkládáme finální podobu organizace LVVZ.

 

Organizaci daných kurzů a pokyny k platbám budou řešit vedoucí LVVZ. 

Michal Hrstka

celý článek
15.11.2023

Pedagogičtí zaměstnanci se rozhodli připojit se 27. 11. ke stávce.

Důvody:

 • Nesouhlas s navrženým snížením počtu hodin, které by mělo zásadní vliv na průběh i výsledky vzdělávání ve škole; na GBHNB jde o cca 110 hodin – cca 12,5 %, což by znamenalo např.:
  • snížení počtu volitelných předmětů v maturitním i nematuritním ročníku a s tím související zvýšení počtu žáků v nich
  • větší skupiny žáků při výuce jazyků
  • problém s udržením výuky praktických cvičení
  • problém s udržením dělených hodin českého jazyka a matematiky
  • redukce nabídky nepovinných předmětů
 • Podpora nepedagogických zaměstnanců škol, kterým reálně hrozí pokles platů.

Opatření:

 • Škola bude zavřena a žáci nebudou mít do budovy přístup.
 • Zaměstnanci nemají nárok na oběd, přestože jídelna na SOŠ a SOU bude v provozu.
 • Žáci mohou na oběd jít, kdo nebude mít vzhledem k uzavření školy o oběd zájem, musí si ho včas odhlásit.

 

Další informace:

 • V případě dosažení dohody mezi MŠMT se zástupci školských asociací a odborů je možné, že stávka bude zrušena.

 

celý článek
05.11.2023

Končící víkend měl na svém programu školy nejen první stužkovací večírek maturantů, ale i brigádní činnost učitelů na chatách v Rokytnici nad Jizerou. Na 10 kolegů a rodinných příslušníků vyrazilo do hor „poprat “ se s úklidem a přípravou chat před náročnou, zimní sezónou. Není to nikdy jednouché, ale opět se dílo povedlo a můžeme se těšit na blížící se zimu!

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.