Etická linka – whistleblowing


V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, je umožněno oznamovatelům podat oznámení o svém důvodném podezření na jednání (včetně protiprávních skutků či neetického chování), které by mohlo být v rozporu s obecnými právními předpisy či závaznými interními normami naší organizace. Zavazujeme se poskytnout oznamovateli ochranu před negativními důsledky vyjma případů, že podání nebylo učiněno v dobré víře, či bylo použito vědomě nepravdivých či zavádějících informací nebo došlo k zapojení samotného oznamovatele do nezákonného či neetického jednání.

Význam přijímání a řešení oznámení spočívá v zabránění nežádoucímu chování, škodám na zdraví, životním prostředí, zpronevěře veřejných financí apod., a také nastavení etického prostředí v organizaci.

Pro podání oznámení lze využít vnitřní oznamovací systém organizace nebo vnější oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR. Dále lze provést oznámení zveřejněním.

Oznámení podávané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému musí obsahovat minimálně tyto údaje:
 Jméno, příjmení a datum narození oznamovatele (případně jiné údaje umožňující identifikaci);
 Určitý a srozumitelný popis jednání, které je předmětem oznámení, z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit;
 Důkazy prokazující jednání popsané v oznámení.

Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé, takové jednání může být sankcionováno pokutou ve výši až 50 tisíc Kč.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.

Předmětem oznámení může být takové jednání, které:
1. má znaky trestného činu,
2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tisíc Kč,
3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
a. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů
a finančních trhů,
b. daně z příjmů právnických osob,
c. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
d. ochrany spotřebitele,
e. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
f. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
g. ochrany životního prostředí,
h. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
i. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
j. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
k. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
l. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
m. ochrany finančních zájmů Evropské unie,
n. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.


Oznámení může prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému oznámit výhradně osoba, které pro organizaci vykonává práci nebo obdobnou činnost.

Jedná především o:
a) závislou činnost,
b) službu,
c) samostatnou výdělečnou činnost,
d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
g) správu svěřenského fondu,
h) dobrovolnickou činnost,
i) odborná praxi, stáž,
j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění,
k) ucházení se o práci nebo obdobnou činnost.

Způsob předání oznámení

Příslušná osoba:
E-mail (písemné podání):
Telefonické spojení (ústní podání):
Ing. Roman Šmíd, MBA
roman.smid@moore-czech.cz
+420 724 602 134
Osobně: Po telefonické domluvě s příslušnou osobou,
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o to
oznamovatel požádá.
Listovní zásilkou (písemně) na adresu sídla
organizace:
(obálku nutno označit „NEOTEVÍRAT,
WHISTLEBLOWING“)
Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
Komenského 779
288 40 Nymburk


Povinný subjekt v souladu s § 9 zákona o ochraně oznamovatelů vylučuje přijímání
oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost. Dále nebudou přijímána anonymní oznámení.

Oznamovatelem je ve smyslu § 2 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do některé z oblastí vymezených zákonem o ochraně oznamovatelů.

VNĚJŠÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM Ministerstva spravedlnosti ČR


Oznámení lze podat také při využití tzv. vnějšího oznamovacího systému, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Vnější oznamovací systém je přístupný zde: https://oznamovatel.justice.cz/
Po kliknutí na položku „oznamovatel“ se objeví dvě volby určené veřejnosti, a to „chci podat oznámení“ a „informace pro oznamovatele“.

UVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ


Oznamovatel může učinit oznámení také jeho uveřejněním, a to výhradně v případě, kdy:

a) podal oznámení prostřednictvím vnitřního nebo vnějšího oznamovacího systému ministerstva a nebyla přijata vhodná opatření, případně nebyla posouzena důvodnost oznámení;

b) má oprávněný důvod se domnívat, že protiprávní jednání uvedené v oznámení může vést k bezprostřednímu nebo zjevnému ohrožení vnitřního pořádku nebo bezpečnosti, života nebo zdraví, životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu nebo ke vzniku nenapravitelné újmy;

c) má oprávněný důvod se domnívat, že v případě podání oznámení ministerstvu existuje vzhledem k okolnostem případu zvýšené riziko, že budou on nebo jiná osoba vyjmenovaná v zákoně vystaveni odvetným opatřením.

Aktuální informace

31.01.2024

Ředitel školy zveřejňuje 31.1. kritéria přijetí na školní rok 2024-25 do 1. ročníku:

Celý článek
24.11.2023

MŠMT spustilo informační portál k přijímacímu řízení na SŠ.

29.10.2023

Ředitel školy zveřejňuje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022-2023

Významní absolventi

Absolvoval v roce 1950.

Narodil se 12. 5. 1931 v Zábrdovicích u Křince. Obecnou školu navštěvoval od r. 1937 v Křinci.

Anketa

 
Motto školního roku 2023-24
Arnošt Lustig 6 %
Tony Wagner 24 %
William Blake 9 %
Oscar Wilde 49 %
Albert Einstein 12 %
Celkový počet hlasů: 216
Archiv anket

Svět v roce založení školy

Ritchie: náklady na jihoafrickou válku a čínskou expedici

23. duben 1903

Britský ministr Charles Th. Ritchie zveřejnil spolu s rozpočtem na rok 1903/1904 (143 954 000 liber šterlingů) náklady na jihoafrickou válku a čínskou expedici:

Nejčtenější

31.01.2024

Ředitel školy zveřejňuje 31.1. kritéria přijetí na školní rok 2024-25 do 1. ročníku:

celý článek
05.02.2024

V pátek 26. ledna 2024 se konala každoroční bronzovo-stříbrná DofE ceremonie v galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. V letošním roce se zúčastnilo 14 studentů, kteří úspěšně dokončili bronzovou úroveň a 23 studentů se splněnou stříbrnou úrovní. 

 

celý článek
03.02.2024

Ve čtvrtek 1. února jsme na schůzce Klubu moderní historie přivítali velice vzácného hosta. Se členy klubu přijel besedovat spisovatel, knihkupec, nakladatel a milovník historie, pan Jiří Padevět. S ohledem na okruh zájmu pana Padevěta a náplň činnosti klubu bylo téma besedy zřejmé, život ve dvou totalitách.

celý článek
 
Oscar Wilde - Buď sám sebou. Všichni ostatní už jsou zabraní.